• Regulamin

Regulamin zamieszczania i korzystania z ogłoszeń w serwisie gdonline.pl

I. Postanowienia ogólne:
 1. Właścicielem iadministratorem serwisu internetowego gdonline.pl  (dalej zwany: „Serwis”) jest GD Poland International Sp. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539724, NIP: 1090003668, REGON: 360554700, adres email: online@gdpoland.pl , dalej zwaną: „Administratorem”.
 2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem gdonline.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną . Administrator nie uczestniczy i nie jest stroną żadnej transakcji pomiędzy Odwiedzającymi, a Ogłoszeniodawcami.
 3. Każdy korzystający z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania przez Odwiedzającego/Ogłoszeniodawcę z którejkolwiek z usług elektronicznych jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, a w przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu należy zaprzestać korzystanie z Serwisu.
 4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 5. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem strony gdonline.pl w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
II. Definicje:
 1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem gdonline.pl
 2. Administrator – GD Poland International Sp. z o.o., adres poczty elektronicznej: online@gdpoland.pl
 3. Odwiedzający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która wyświetlania, przegląda i wyszukuje Ogłoszenia, reklamy i inne zawartości online Ogłoszeniodawców.
 4. Przedmiot– towary lub usługi objęte Ogłoszeniem.
 5. Ogłoszenie zestaw informacji tekstowych i/lub wizualnych zawierających propozycję sprzedaży lub świadczenia Przedmiotu przez Ogłoszeniodawcę. Umieszczenie ogłoszenia może być płatne lub bezpłatne.
 6. Ogłoszeniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz korzystająca z Serwisu w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową poprzez oferowanie towarów lub usług w ramach Ogłoszenia.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.
 8. Usługa elektroniczna - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Administratora na rzecz Odwiedzającego oraz Ogłoszeniodawcę za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z umową o świadczenie Usług elektronicznych.
III. Rodzaj i zakres świadczonych Usług elektronicznych 
 1. Administrator za pomocą Serwisu świadczy następujące Usługi elektroniczne:
 • a) umożliwianie Ogłoszeniodawcom zamieszczenie Ogłoszenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 • b) umożliwienie przeglądania Ogłoszeń umieszczonych Serwisie,
 • c) umożliwienie Ogłoszeniodawcom kontakt z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego zamieszonego w Serwisie,
 • d) wyszukiwanie Ogłoszeń w zakresie umożliwiającym Odwiedzającym wyszukiwanie treści poprzez podanie słów kluczy.
 1. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zostaje zawarta z Ogłoszeniodawcą z chwilą przyjęcia oferty przez Administratora i przystąpienia do realizacji zlecenia w postaci umieszczenia Ogłoszenia i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Rozwiązanie umowy nie wymaga dodatkowych oświadczeń.
 2. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zostaje zawarta z Odwiedzającym każdorazowo z chwilą wejścia w Serwis i ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Serwisu. Rozwiązanie umowy nie wymaga dodatkowych oświadczeń.
 3. Ogłoszeniodawca/Odwiedzający przed przystąpieniem do skorzystania z Usług elektronicznych zobowiązany jest do zapoznania się z treścią oraz stosowania się do warunków niniejszego Regulaminu, a w trakcie zawierania i realizacji umowy o świadczenie Usług elektronicznych, zobowiązany jest do postępowania zgodnie z jego warunkami.


IV. Prawa i obowiązki Ogłoszeniodawcy/Odwiedzającego

 1. Ogłoszeniodawca/Odwiedzający uprawniony jest do zapoznawania się i wykorzystywania informacji umieszczonych w Ogłoszeniach zgodnie z ich treścią.
 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. Przez zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym rozumieć należy zwłaszcza:
  • a) zakaz udostępniania treści dyskryminujących kogokolwiek ze względu na płeć, kolor skóry, wyznanie itp.,
  • b) zakaz udostępniania treści obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite,
  • c) zakaz udostępniania fałszywych lub mylących informacji,
  • d) zakaz dostarczania wirusów, stosowania skryptów zautomatyzowanych lub automatycznych, stosowania innych technologii mogących zaszkodzić Serwisowi oraz interesom lub własności innych Odwiedzających, Ogłoszeniodawców, Administratora i osób trzecich powiązanych z serwisem w sposób bezpośredni lub pośredni oraz dostarczania treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Administratora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług elektronicznych,
  • e) zakaz stosowania praktyk nieuczciwej konkurencji w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dz. U. 1993 nr 47 poz. 211.,
  • f) zakaz udostępniania ofert handlowych produktów i usług, którymi obrót jest prawnie zakazany,
  • g) zakaz wykorzystywania informacji, w szczególności informacji kontaktowych nabytych w ramach korzystania z Serwisu dla celów niezgodnych z warunkami świadczenia Usług elektronicznych przez Serwis, w szczególności do rozsyłania niezamówionej informacji handlowej,
  • h) zakaz kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania Ogłoszeń bez ich wyraźnej zgody,
  • i) zakaz podszywania się pod innych użytkowników i osoby trzecie,
  • j) zakaz udostępniania bez zgody usługodawcy reklam, w tym reklam innych portali internetowych.
 3. Ogłoszeniodawca/Odwiedzający zobowiązany jest:
  • a) do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich,
  • b) podawania w udostępnionych w ramach Serwisu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Ogłoszeniodawcy,
  • c) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Ogłoszeniodawcę w związku z zawarciem umowy o świadczenie Usług elektronicznych, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania,
  • d) korzystania z Usług i funkcjonalności udostępnianych przez Serwis w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu,
  • e) korzystania z Usług i funkcjonalności udostępnianych przez Serwis w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
  • f) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Odwiedzających/Ogłoszeniodawców,
  • g) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu treści zabronionych prawem, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.

V. Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się do nieprzerwanego i trwałego świadczenia Usług elektronicznych, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające mu świadczenia Usług elektronicznych zaistniałych z powodu siły wyższej, zdarzeń, za które odpowiedzialności Administrator nie ponosi, jak np. w wyniku działania osób trzecich lub Ogłoszeniodawców/Odwiedzających.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, renowacyjnych, usuwania usterek, błędnych lub nieaktualnych informacji, unowocześniania, jak i zmiany szaty graficznej Serwisu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Ogłoszeniodawcom/Odwiedzającym korzystania z Usług elektronicznych. 
 3. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

VI. Wymagania techniczne

 1. Odwiedzający/Ogłoszeniodawca korzystając z Usług Serwisu zobowiązany jest przestrzegać i spełniać następujące wymagania techniczne:
  • a) posiadać podłączenie do Internetu,
  • b) posiadać dostęp do przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na monitorze komputera dokumentów znajdujących się na stronie internetowej, która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript.
 2. Korzystanie z Usług elektronicznych wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Odwiedzający/Ogłoszeniodawca posiadało w szczególności:
  • a) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania,
  • b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall), zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  • c) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  • d) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 3. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Administrator oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Administratora.
 4. Za problemy techniczne, związane z wadliwym funkcjonowaniem posiadanego przez Odwiedzającego/Ogłoszeniodawcę sprzętu elektronicznego oraz za brak parametrów umożliwiających Odwiedzającemu/Ogłoszeniodawcy odbiór danych Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
VII. Procedura zamieszczania Ogłoszeń:
 1. Ogłoszenia w Serwisie zamieszczane są przez Administratora na zasadach określonych poniżej.
 2. W celu zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, Ogłoszeniodawca kieruje do Administratora zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres online@gdpoland.pl. Jeżeli publikacja Ogłoszenia będzie możliwa w sposób i w terminie wskazanym przez Ogłoszeniodawcę, Administrator prześle Ogłoszeniodawcy szczegółowe warunki publikacji Ogłoszenia, tj. termin oraz okres umieszczenia Ogłoszenia, a także informacje o ewentualnej odpłatności. Zaakceptowanie warunków poprzez przesłanie zwrotnego potwierdzenia za pomocą poczty elektronicznej oraz przesłanie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne ze złożeniem Administratorowi przez Ogłoszeniodawcę oferty o treści odpowiadającej treści Ogłoszenia. Przyjęcie tej oferty przez Administratora następuje poprzez przystąpienie do realizacji zlecenia w postaci umieszczenia Ogłoszenia i  oznacza zawarcie umowy o świadczenie Usług elektronicznych.
 3. Każde Ogłoszenie powinno zawierać:
  • a) Tytuł,
  • b) Przedmiot,
  • c) Informację o cenie,
  • d) Opis przedmiotu Ogłoszenia,
  • e) numer telefonu/adres email do kontaktu (będzie on udostępniony w celu bezpośrednio kontaktu Użytkownika z Ogłoszeniodawcą).
  • f) Ewentualne zdjęcia przedmiotu w formacie
 1. Jeżeli ogłoszenie stało się nieaktualne Ogłoszeniodawca powinien powiadomić o tym fakcie Administratora Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy publikacji albo też wstrzymania publikacji Ogłoszenia, bez podania przyczyny, w szczególności gdy treść lub forma Ogłoszenia jest niezgodna z zasadami o których mowa w pkt VIII. 4 i 5 Regulaminu.
 3. Ogłoszeniodawca zgadza się z tym, że Serwis wspierany za pomocą przychodów, które pochodzą z reklam oraz z tym, że Administrator ma prawo wyświetlać reklamy i inne materiały promocyjne w Serwisie, w pobliżu Ogłoszeń i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
 4. Ogłoszenie nie może zawierać wizerunku, danych osobowych lub danych kontaktowych innych osób niż Ogłoszeniodawca, chyba, że Ogłoszeniodawca posiada uprzednio pozyskaną zgodę na publikację w Serwisie tych danych wyrażoną przez osobę fizyczną na piśmie.
 5. Publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu, Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na ich podanie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich Odwiedzającym. Ogłoszenia Ogłoszeniodawcy również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego ma on świadomość i na co wyraża zgodę.

 

VIII. DOPUSZCZALNA TREŚĆ OGŁOSZEŃ ORAZ SKUTKI PRAWNE ZAMIESZCZENIA OGŁOSZEŃ
 1. Treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności Ogłoszenia, niezależnie od ich formy, tj. materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, Administratora, Ogłoszeniodawców lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych. Zabrania się jakiegokolwiek agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabrania się również wykorzystywania oznaczeń Serwisu oraz Administratora, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Administratora.
 2. Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji Ogłoszeniach informacjami, danymi, utworami, wizerunkami, znakami towarowymi, wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej, na które udziela Administratorowi niewyłącznej, zbywalnej, nieodpłatnej licencji nieograniczonej terytorialne ani czasowo, do użytkowania, kopiowania, odtwarzania, przetwarzania, adaptacji, modyfikacji, publikowania, transmitowania, publicznego udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  wyświetlania i dystrybucji Ogłoszenia. Zlecenie Ogłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, że powyższy obowiązek jest spełniony, zaś zlecane Ogłoszenie nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
 3. W przypadku gdyby w wyniku publikacji Ogłoszeń Administrator poniósł jakiekolwiek koszty z tytułu roszczeń osób, których prawa (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) zostały naruszone wskutek publikacji Ogłoszenia, Ogłoszeniodawca jest zobowiązany pokryć te koszty w całości łącznie z kosztami postępowań spornych, kosztów zastępstwa procesowego i innych wydatków Administratora poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przepisami prawa zakresie Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Odwiedzających za treść i rzetelność zamieszczonych Ogłoszeń. Wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za treść Ogłoszeń ponosi Ogłoszeniodawca.
 5. W Serwisie zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń w szczególności:
 • -łamiących lub naruszających prawo,
 • -nękających, zastraszających, prześladujących inne osoby,
 • - zawierających dane osobowe lub identyfikujących inną osobę bez wyraźnej zgody tej osoby pozyskanej przez Ogłoszeniodawcę na piśmie przed wysyłką ogłoszenia Administratorowi,
 • - dyskryminujących, pełnych nienawiści, niezgodnych z prawem, fałszywych, zawierających pornografie, obscenicznych, obraźliwych, agresywnych, epatujących przemocą lub w inny sposób budzących wątpliwości,
 • - oferujących podrobione produkty lub naruszających prawa autorskie, znaki firmowe, lub inne prawa osób trzecich,
 • - oferujących leki, artykuły farmaceutyczne lub specyfiki zdrowotne w tym dietetyczne,
 • - oferujących artykuły lub usługi, na sprzedaż których wymagane jest pozwolenie, (np. alkohole, wyroby tytoniowe itp.) chyba, że w Ogłoszeniu zamieszczony jest wyraźny skan odpowiedniego zezwolenia,
 • - oferujących usługi paramedyczne szczególnie wszelkiego rodzaju leczenia i "uzdrawiania" technikami nie popartymi prawnie uznanymi kwalifikacjami medycznymi,
 • - powszechnie uznawanych za spam, dystrybuujących tzw. listy łańcuszkowe lub piramidy finansowe,
 • - promujących schematy i programy wynagradzania użytkowników za klikanie w reklamy, wyszukiwanie, przeglądanie stron lub czytanie e-maili,
 • - zamieszczanie ogłoszeń sprzedaży artykułów, które nie spełniają wymagań obowiązujących przepisów (np. niewidoczne oznakowania CE) lub sugerujących ich działanie bez stosownego faktu to potwierdzającego. (np. ochronę przed zakażeniem wirusami),
 • - zamieszczanie ogłoszeń oferujących artykuły przeznaczone dla służb medycznych, nie będące środkami ochrony indywidualnej, które podlegają wymaganiom przepisów Ministerstwa Zdrowia dotyczących wyrobów medycznych. 
     6. Administrator zastrzega sobie również prawo do usunięcia treści Ogłoszenia w każdym czasie, w szczególności gdy :
 • a) Ogłoszenie zawiera frazy, słowa lub stwierdzenia powszechnie uznane za obraźliwe,
 • b) Ogłoszenie uznane zostanie za Administratora jako praktyki sprzyjające nieuczciwej konkurencji,
 • c) Ogłoszenie narusza normy dobrych obyczajów, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
 • d) Ogłoszenie podważa dobre imię Serwisu, Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem,
 • e) Ogłoszenie zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym, wprowadzające Odwiedzających w błąd,
 • f) Ogłoszenie narusza przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień międzynarodowych,
 • g) Ogłoszenie zawiera treści obelżywe, oszczercze, wypowiedziane wprost lub pośrednio pogróżki czy nawołuje do nienawiści, jak również gdy Ogłoszenie zawiera treści uznawane za obsceniczne lub nieprzyzwoite,
 • h) Ogłoszenie w sposób pośredni lub bezpośredni narusza prawa osób trzecich, w tym ochronę ich danych osobowych lub wizerunku,
 • i) Ogłoszenie posiada w swojej treści, zawarty pośrednio lub bezpośrednio, tak zwany łańcuszek internetowy bądź piramidę internetową, będącą sztucznym generowaniem ruchu poprzez Odwiedzającego,
 • j) Ogłoszenie przedstawione jest w formie spamu, zawiera treści przekopiowane z portalu lub innego źródła, które nie jest własnością Ogłoszeniodawcy,
 • k) Ogłoszenie zawiera obrazy, treści wideo lub audio, które nie są własnością Ogłoszeniodawcy i/lub nie powinny być rozpowszechniane i kopiowane,
 • l) Użytkownik wykorzystuje ogłoszenie w celu zbierania informacji o Odwiedzających, gromadząc ich dane, tworząc własne bazy danych,
 • ł) Ogłoszenie zawiera dane osób trzecich udostępnione bez ich zgody,
 • m) Ogłoszenie zawiera treści o charakterze seksualnym, erotycznym lub promuje, zachęca do odwiedzin stron tego typu lub proponuje inną aktywność w tej sferze,
 • n) Ogłoszenie promuje treści lub usługi o charakterze magii, wróżb, przepowiedni, kabał itp.,
 • o) Dane kontaktowe Ogłoszeniodawcy są niezgodne ze stanem faktycznym, np. adres email lub numer telefonu nie istnieje lub jest zablokowany albo nieprawidłowy,
 • p) Ogłoszenie sprzedaży zwierzęcia, które nie pochodzi z zarejestrowanej hodowli lub/i zwierzę nie posiada rodowodu,
 • r) Ogłoszenie zawiera treści, których nie wymieniono powyżej, jednak Administrator uznał je za niezgodne z polityką działania Serwisu.
7.   W celu weryfikacji zgodności Ogłoszenia z Regulaminem Administrator może żądać od Ogłoszeniodawcy            przedstawienia odpowiednich dowodów, np. Licencji na rozpowszechnianie materiałów objętych prawami autorskimi, zgody na publikację wizerunku lub danych osobowych, rodowodu zwierzęcia oferowanego do sprzedaży, potwierdzenia pochodzenia rzeczy oferowanej do sprzedaży lub innych odpowiednich w danym przypadku dokumentów lub oświadczeń.

W przypadku usunięcia Ogłoszenia z powodów określonych w ust. 4 i ust. 5 powyżej, Ogłoszeniodawca akceptuje, iż w takich przypadkach, nie przysługuje mu zwrot płatności, jeżeli taka płatność została dokonana.  

IX. Tryb postępowania reklamacyjnego:
 1. Odwiedzający/Ogłoszeniodawca ma możliwość zgłoszenia Administratorowi treści bezprawnych lub sprzecznych z Regulaminem, rozpowszechnianych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, za pośrednictwem poczty elektronicznej online@gdpoland.pl. Zgłaszający powinien w miarę możliwości podać dane umożliwiające dokonanie weryfikacji zgłoszenia nadużycia, w tym w wskazania Ogłoszenia, wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, danych kontaktowych.
 2. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym poszczególnych Usług mających charakter techniczny Odwiedzający lub Ogłoszeniodawca powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z działem pomocy Administratora za pomocą poczty elektronicznej online@gdpoland.pl,  podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby świadczone Usługi elektroniczne były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego Ogłoszeniodawca lub Odwiedzający ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administratora Usług elektronicznych świadczonych na podstawie Regulaminu. Reklamację można złożyć za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie na adres Administratora.
 4. Reklamacja powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko/ nazwę firmy, adres email, ewentualnie numer Ogłoszenia, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Odwiedzającego/Ogłoszeniodawcy związane ze składaną reklamacją/zgłoszeniem.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Administrator zwróci się do reklamującego o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji drogą elektroniczną, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez Administratora, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.
 6. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź Administratora w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email podany w trakcie złożenia reklamacji, chyba, że Odwiedzający/Ogłoszeniodawca zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.
 7. Administrator nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

X. Przetwarzanie danych osobowych
 1. W celu realizacji Usług Administrator przetwarza dane osobowe:
  • a) Ogłoszeniodawców, ich pełnomocników, przedstawicieli, pracowników i współpracowników - zawarte w zapytaniach i ofertach dotyczących publikacji Ogłoszeń, umowach, rozliczeniach oraz dalszej korespondencji dotyczącej realizacji Umowy oraz współpracy,
  • b) osób, których dane są zawarte w Ogłoszeniach - jako część Ogłoszeń skierowanych przez Ogłoszeniodawcę do publikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  • c) Odwiedzających w zakresie przetwarzania danych pozyskanych z plików Cookies w związku z odwiedzaniem Serwisu,
  • d) Ewentualnie innych osób, których dane są przetwarzane w związku z działalnością Serwisu – zgodnie z Polityką prywatności Serwisu.
 2. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo skierować do Administratora wniosek o realizację jej praw RODO, w szczególności prawo dostępu do jej danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, złożenia sprzeciwu.
 3. Każda osoba, która uważa, że Ogłoszenie narusza jej prawa do ochrony danych osobowych, w szczególności, jeśli Ogłoszenie zawiera jej imię i nazwisko, wizerunek, numer telefonu lub adres e-mail, ma prawo zgłosić ten fakt Administratorowi. Takie zgłoszenia są rozpatrywane przez Administratora z nadaniem im najwyższego priorytetu.
 4. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora znajduje się w Polityce prywatności Serwisu.
 5. Pełna informacja dotycząca stosowania plików Cookies w Serwisie znajduje się w Polityce Cookies Serwisu.
XI.  Postanowienia końcowe:
 1. Regulamin wchodzi w życie z uruchomieniem serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 3. Sądem właściwym dorozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest sąd właściwy według siedziby Administratora. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów, w tym przypadku zostaje to poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Regulamin może podlegać zmianom w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia Usług elektronicznych dostępnych w Serwisie. Ogłoszeniodawca/ Odwiedzający zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne z chwilą zamieszczenia nowej treści Regulaminu w Serwisie. Ogłoszeniodawca/ Odwiedzający zobowiązany jest do niezwłocznego zapoznania się ze zmianami. Korzystanie przez Ogłoszeniodawcę/Odwiedzającego z Serwisu i Usług elektronicznych po wprowadzeniu zmian stanowi akceptację przez Ogłoszeniodawcę/Odwiedzającego nowej treści Regulaminu.
 5. Administrator może w każdym czasie sprostować zwykłe omyłki pisarskie i redakcyjne Regulaminu. Za zwykłe omyłki pisarskie lub redakcyjne uważa się omyłki, które nie wpływają na prawa i obowiązki stron. Takie sprostowanie nie stanowi zmiany Regulaminu w rozumieniu ust. 4 powyżej. Sprostowanie obowiązuje od chwili opublikowania sprostowanej treści Regulaminu.